Bon balanç de la Fira del Vaixell d’Ocasió

REDACCIÓ – CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La XXXII Fira del Vai­xell d’Ocasió del port d’Empu­ri­a­brava es va tan­car ahir diu­menge amb un balanç posi­tiu de l’orga­nit­zació tant pel que fa a visi­tants com pel volum de transac­ci­ons rea­lit­za­des, tenint en compte que es recu­pe­rava l’esde­ve­ni­ment després d’anys de sus­pensió i en for­mat reduït. Ahir, quan fal­ta­ven poques hores per a la clau­sura, l’orga­nit­zació avançava que el per­cen­tatge de ven­des estava per sobre del 24% sumant els nou dies de fira, amb la qual cosa els expo­si­tors es mos­tra­ven satis­fets i espe­ra­ven que durant els pròxims dies s’aca­bin de tan­car ope­ra­ci­ons que faran aug­men­tar els per­cen­tat­ges de ven­des. Tot i que el mer­cat d’ocasió en els últims anys s’ha anat reduint con­si­de­ra­ble­ment i actu­al­ment es fa com­pli­cat tro­bar grans estocs d’embar­ca­ci­ons de segona mà, a Empu­ri­a­brava hi ha hagut una vari­e­tat impor­tant des de peti­tes embar­ca­ci­ons de 4 metres d’eslora fins a moto­res de 17 metres. El tipus d’embar­cació més sol·lici­tada ha estat la motora d’entre 6 i 9 metres d’eslora.

Leave a Reply